logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Arrest Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 12/10/2016: De eerste verkrijger van een kopie van een computerprogramma met een onbeperkte gebruikslicentie mag die kopie en de bijbehorende licentie tweedehands doorverkopen aan een nieuwe verkrijger.

 

Als de originele fysieke drager van de oorspronkelijk geleverde kopie echter beschadigd raakt, wordt vernietigd of verloren gaat, mag die verkrijger zijn reservekopie van het programma niet aan de nieuwe verkrijger verschaffen zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

 

Lees meer: Een kopie van een computerprogramma met een onbeperkte gebruikslicentie mag worden doorverkocht,...

In de programmawet van 20/07/2006 werd een artikel 442 quater ingevoegd in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en een artikel 93undecies C in het Wetboek voor BTW.

 

In geval van tekortkoming, door een vennootschap of door een rechtspersoon aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorheffing, zijn de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming, indien die te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon.

 

De belangrijkste wijziging is echter 442quater. § 2 WIB en artikel 93undecies C § 2 Wetboek BTW waar wordt gesteld dat de herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing of BTW door de vennootschap of door de rechtspersoon, behoudens tegenbewijs, wordt, vermoed voort te vloeien uit een in § 1, eerste lid, bedoelde fout. Concreet betekent dit dus dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is bij de herhaalde niet-betaling van bedrijfsvoorheffing of BTW door de vennootschap, zonder dat de fiscus een fout dient aan te tonen in hoofde van de bestuurder. Het is aan de bestuurder om te bewijzen dat de niet-betaling van de fiscale schulden niet voortvloeit uit zijn/haar fout.

Lees meer: Bestuurders zijn in bepaalde gevallen samen met de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor...

Op 01/08/2016 is het Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht getreden.


Eindelijk is er een oplossing voor de verhuur van onder meer ‘pop-uphandelszaken’. Voor de inwerkingtreding van het decreet bestonden geen specifieke regels voor de verhuur van een pand in het kader van een pop-up. In de praktijk werd gezocht naar oplossingen door bijvoorbeeld een contract van gelegenheidshuur af te sluiten, doch deze oplossingen boden geen rechtszekerheid. Strikt genomen viel de verhuur van deze ‘pop-uphandelszaken’ onder de wet op de handelshuur, waardoor de duur van de handelshuurovereenkomst minstens 9 jaar bedroeg.


Lees meer: Wettelijk kader voor ‘pop-uphandelszaken’: decreet houdende huur van korte duur van handel en...

Domein in de kijker

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De recuperatie van uw schade.

Wij bouwden gedurende jaren expertise op in de recuperatie van schade tengevolge van een ongeval, zowel de materiële, als de morele schade, en in het bijzonder de letselschade.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken.  Telkens schade veroorzaakt wordt door een fout, of er daaromtrent een alternatieve aansprakelijkheidsregeling is gevestigd door de wet, komt u in contact met het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Assisen.be

Omtrent doodslag, moord of andere misdaad : www.assisen.be (website van de heer Gust VERWERFT).

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...