logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Als beroepsverkoper van roerende goederen kan men de garantie op het verkochte goed niet uitsluiten bij de verkoop ervan aan particulieren.

Indien zich een gebrek manifesteert binnen de 2 jaar na de verkoop, én dit gebrek reeds aanwezig was bij de verkoop, dient de verkoper het goed te vervangen of herstellen. De verkoper kan dus enkel aan de garantieplicht ontsnappen indien hij kan aantonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de verkoop van betreffend goed.

Bij verkoop van tweedehands goederen mag de verkoper een kortere termijn dan 2 jaar overeenkomen zonder dat deze termijn korter mag zijn dan 1 jaar

Opgelet, indien het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de verkoop, van zowel nieuwe als tweedehandse (!) goederen, wordt het gebrek vermoed reeds aanwezig geweest te zijn bij de verkoop. Het tegenbewijs kan geleverd worden, doch dit kan enkel door aan te tonen dat het vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek. De rechtbanken beoordelen dit tegenbewijs zeer streng. De rechtbanken aanvaarden zelden het tegenbewijs. In het grootste deel van de gevallen is de verkoper aldus gehouden om het verkochte goed te herstellen of te vervangen indien het goed binnen de 6 maanden na verkoop een gebrek vertoont.

 

Ondernemingen waarvan hun maatschappelijke zetel op Vlaams grondgebied is gevestigd, hebben ingevolge de Belgische wetgeving, de verplichting om hun facturen in het Nederlands op te stellen, en dit op straffe van nietigheid van betreffende facturen (artikel 52 van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken d.d. 18/07/1966).

 

Op 21 juni 2016 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de betrokken regeling (artikel 52 van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken d.d. 18/07/1966) het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie beperkt.

 

Zolang de Belgische wetgeving niet gewijzigd is, is het aangewezen om uw facturen in het grensoverschrijdend handelsverkeer in 2 talen op te stellen (dit sowieso in het Nederlands en in de taal die wordt gebruikt in de relatie met uw handelspartner).

 

Lees meer: Opgelet: Vlaamse ondernemingen dienen hun facturen op straffe van nietigheid minstens in het...

Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zelf de successie- en registratierechten. De Vlaamse overheid heeft de hele regelgeving overgeheveld naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

 

Artikel 2.7.1.0.6. VCF bepaalt dat de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen bij het overlijden van de erflater, door een contract dat een door de erflater of door een derde in het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon. Ook de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen, hetzij binnen drie jaar voor het overlijden van de erflater, hetzij na het overlijden van de erflater,als gevolg vaneen contract dat een door de erflater in het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon.

 

Op basis van dit artikel wordt de uitkering bij het overlijden van de verzekerde aan de begunstigde belast met erfbelasting. Het betreft immers een ‘kosteloos beding ten behoeve van een derde’.

 

De toepassing van dit artikel kon worden vermeden door het schenken van alle rechten van de verzekeringsnemer, waarbij de schenker wel het verzekerd hoofd bleef. De begiftigde van de schenking krijgt de uitkering slechts bij het overlijden van de ouder. Hierdoor was er immers geen sprake meer van een ‘beding ten behoeve van een derde’ maar wel een ‘beding ten behoeve van zichzelf’.

Lees meer: Op een verzekeringsgift wordt binnenkort geen dubbele belasting meer geheven.

Domein in de kijker

Verkeersovertredingen en -ongevallen (verkeersrecht)

A. Uw strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank.

U ontving een 'pro justitia', een 'bevel tot dagvaarding' (aan een gerechtsdeurwaarder) om te verschijnen en u te verdedigen voor de Politierechtbank of u verwacht een dagvaarding te krijgen omdat u verdacht wordt van een ernstige verkeersinbreuk.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Poster huur

Huren-verhuren

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.