De wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft (BS 20 januari 2012), brengt onder meer volgende wijzigingen met zich mee.

Verlenging verjaringstermijn voor seksuele misdrijven t.a.v. minderjarigen
Waar de verjaringstermijn voor dergelijke misdrijven aanvankelijk 10 jaar bedroeg, werd deze met de wet van 30 november 2011 verlengd tot 15 jaar.  Dit geldt voor de misdrijven:

  • Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (art. 372-377 Sw.)
  • Aanzetting tot prostitutie (art. 379-380 Sw.)
  • Genitale verminking (art. 409 Sw.)
  • Mensenhandel (art. 433quinquies, § 1, eerste lid, 1° Sw.)

Verplichte audiovisuele opnames
Van het verhoor van een minderjarige die slachtoffer of getuige is van de misdrijven beschreven in de artikelen 372-377, 379, 380, § 4 en 5 en 409 van het Strafwetboek moet voortaan een audiovisuele opname worden gemaakt.  Enkel de procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan hiervan afwijken bij een met redenen omklede beslissing, waarbij hij rekening houdt met de omstandigheden van de zaak en het belang van de minderjarige.

Uitbreiding van het spreekrecht
Deze wet wijzigt ook art. 458bis Sw., dat betrekking heeft op het beroepsgeheim.  Iedereen die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van een beroepsgeheim en daardoor weet heeft van een van de misdrijven uit art. 372-377, 392-394, 396-405ter, 409, 423, 425 en 426 Sw. gepleegd ten aanzien van een minderjarige of ten aanzien van  een persoon die kwetsbaar is omwille van zijn leeftijd, zwangerschap, ziekte, lichamelijk of geestelijk gebrek, kan de procureur des Konings daarover inlichten.  Deze mogelijkheid bestaat voortaan eveneens indien het gevaar bestaat dat andere minderjarigen of kwetsbare personen het slachtoffer zullen worden van een van de opgesomde misdrijven.

Bron : Orde van Vlaamse Balies


Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Nancy ?

Echtscheiding

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.