De wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen verscheen in het Staatsblad van 22 juli 2013. Ze treedt, op enkele uitzonderingen na, in werking tien dagen na publicatie, dus op 1 augustus 2013.

Voortaan zullen de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, die laatste of zijn bestuursorgaan hiervan op een omstandige wijze inlichten. Indien de schuldenaar binnen een termijn van een maand vanaf die kennisgeving niet de nodige maatregelen treft om de continuïteit van de onderneming voor een minimumduur van 12 maanden te waarborgen, kan de externe accountant, de externe belastingconsulent of de bedrijfsrevisor de voorzitter van de rechtbank van koophandel daarvan schriftelijk inlichten. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek (beroepsgeheim) niet toepasselijk.


Er moet op straffe van niet-ontvankelijkheid een verzoekschrift en stavingsstukken worden neergelegd. De neerlegging kan materieel of elektronisch gebeuren, mits betaling van een retributie.

Het verzoekschrift wordt binnen 48 u (i.p.v. 24 u) aan het openbaar ministerie overgemaakt. Binnen 14 dagen moet het verzoekschrift door de rechtbank worden behandeld. Als de schuldenaar een kennelijk grove tekortkoming heeft begaan, kan een gerechtsmandataris worden aangesteld. Heeft de schuldenaar een kennelijk grove fout begaan, dan kan een voorlopige bestuurder worden aangesteld.

In tegenstelling tot de actuele situatie komt de opschorting ten goede aan de echtgenoot, gewezen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de schuldenaar, die krachtens de wet medeverbonden is voor de schulden van zijn echtgenoot, gewezen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

Het reorganisatieplan moet worden neergelegd twintig dagen voor de stemmingszitting. Binnen 14 dagen na de stemmingszitting wordt het reorganisatieplan gehomologeerd.

Bron : Orde van Vlaamse Balies


Domein in de kijker

Ondernemingsrecht

U wenst u te focussen op de groei van uw onderneming, zonder wakker te liggen van de juridische valkuilen. Wij geven u de noodzakelijke juridische omkadering.

Wij bieden u expertise en ervaring in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht.

Zo kan u bij ons onder meer terecht voor INCASSO/debiteurenbeheer, algemene aan- en verkoopsvoorwaarden, aanneming, marktpraktijken, intellectuele eigendom, it-recht, e-commerce, specifieke regels verbonden aan de verkoop van goederen aan particulieren, opstellen handelscontracten, ...

Wij adviseren u, staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw huurindexatie !

U kan eenvoudig de indexatie van uw huurovereenkomst(en) berekenen via deze link van de overheid.

Opgepast, een indexatie in niet steeds verschuldigd en dikwijls zijn de verzochte aanpassingen aan de index verjaard !  U kan bij ons daaromtrent een eenvoudig advies vragen mits het voorleggen van uw huurovereenkomst.

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...