Indien men trouwt onder het wettelijk stelsel is het wettelijk stelsel van de gemeenschap van goederen, bij gebreke aan andersluidend huwelijkscontract, van toepassing. Dit betekent dat onder meer alle inkomsten uit arbeid, maar evengoed bijvoorbeeld de vruchten van eigen goederen, gemeenschappelijk zijn. Bij echtscheiding verkrijgt iedere echtgenoot de helft van het gemeenschappelijk vermogen.

Tussen feitelijk en wettelijk samenwonende partners blijft er een strikte scheiding van vermogens bestaan. Dit is ongeveer gelijkaardig aan het stelsel van scheiding van goederen. Bij verbreking van de samenwoonst verkrijgt iedere partner enkel hetgeen op zijn naam staat.

Samenwonende partners hebben slechts in beperkte gevallen een recht op een onderhoudsuitkering na verbreking van de samenwoonst.

Wel kunnen samenwonende partners afwijken van de wettelijke principes door het sluiten van een samenlevingscontract.

Het erfrecht tussen enerzijds gehuwden en anderzijds samenwonende partners is eveneens enorm verschillend. Als feitelijk samenwonende partner geniet men geen erfrechten, en als wettelijk samenwonende partner geniet men bij overlijden enkel het vruchtgebruik op de gezinswoonst.

Ook het verdeelrecht van onroerende goederen verschilt bij enerzijds partners die zijn gescheiden of die hun wettelijke samenwoonst hebben beëindigd, of anderzijds feitelijk samenwonenden. In de Vlaamse Codex Fiscaliteit is enkel in een verlaagd tarief en een vermindering van de belastbare grondslag voorzien voor de verdeling of afstand van onroerende goederen naar aanleiding van een echtscheiding of een beëindiging van de wettelijke samenwoonst. Deze fiscale voordelen gelden niet voor feitelijk samenwonenden die de samenwoonst beëindigen.

 

 


Domein in de kijker

Strafrecht

U zoekt een goede strafrechtadvocaat ?

Ons kantoor staat zowel verdachten als slachtoffers bij. 

Wij behandelen dossiers m.b.t. bijna alle strafbare feiten.

We beseffen heel goed dat de feiten waarvoor u wordt vervolgd, of waarvan u het slachtoffer bent, een grote impact kunnen hebben op uw leven. Daarom staan onze advocaten u bij met een persoonlijke aanpak en zijn we steeds beschikbaar voor u.

We gaan voor u tot het uiterste om uw belangen te vrijwaren.

Hierbij gaan onze advocaten gepassioneerd, en gewapend met de nodige kennis en ervaring, te werk.

 

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Assisen.be

Omtrent doodslag, moord of andere misdaad : www.assisen.be (website van de heer Gust VERWERFT).

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.