Op 01/08/2016 is het Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht getreden.


Eindelijk is er een oplossing voor de verhuur van onder meer ‘pop-uphandelszaken’. Voor de inwerkingtreding van het decreet bestonden geen specifieke regels voor de verhuur van een pand in het kader van een pop-up. In de praktijk werd gezocht naar oplossingen door bijvoorbeeld een contract van gelegenheidshuur af te sluiten, doch deze oplossingen boden geen rechtszekerheid. Strikt genomen viel de verhuur van deze ‘pop-uphandelszaken’ onder de wet op de handelshuur, waardoor de duur van de handelshuurovereenkomst minstens 9 jaar bedroeg.


 

Voortaan kan een huurovereenkomst m.b.t. de huur van een onroerend goed die hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het uitoefenen van handel of ambacht worden gesloten voor de duur van maximaal één jaar.


 

De huurovereenkomsten die onder de toepassing van dit decreet eindigen van rechtswege en op hun einddatum, zonder dat daarvoor een opzeg nodig is en zonder dat de huurder recht heeft op een huurhernieuwing. De huurovereenkomst kan evenwel, op voorwaarde dat huurder en verhuurder hiermede akkoord gaan, eenmaal of meermaals enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan één jaar mag zijn.


 

De huurder beschikt over soepele opzeggingsmogelijkheden, waar hij te allen tijde de lopende huur beëindigen, mits hij een maand van tevoren opzegt bij een gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Beide partijen kunnen de overeenkomst ook steeds in onderling akkoord beëindigen.

 


Opgelet, zodra op grond van opeenvolgende verlengingen de totale duur van de huur langer is dan één jaar, valt de huurovereenkomst onder de bepalingen van de Handelshuurwet, en wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor negen jaar.De huurder heeft het recht om aan het gehuurde goed elke verbouwing uit te voeren die dienstig is voor zijn onderneming en waarvan de kosten een jaar huur niet te boven gaan, voor zover hij de verhuurder voor de aanvang van de werken daarvan schriftelijk in kennis stelt. De huurder dient er wel rekening mee te houden dat:


  • de verhuurder de verwijdering van de verbouwingen bij het vertrek van de huurder kan vorderen

  • of dat de verhuurder ervoor kan opteren om de uitgevoerde verbouwingswerken te behouden, zonder dat de verhuurder hiervoor enige vergoeding is verschuldigd aan de huurder.


Het decreet is niet van toepassing op lopende huurovereenkomsten.


 


Domein in de kijker

Strafrecht

U zoekt een goede strafrechtadvocaat ?

Ons kantoor staat zowel verdachten als slachtoffers bij. 

Wij behandelen dossiers m.b.t. bijna alle strafbare feiten.

We beseffen heel goed dat de feiten waarvoor u wordt vervolgd, of waarvan u het slachtoffer bent, een grote impact kunnen hebben op uw leven. Daarom staan onze advocaten u bij met een persoonlijke aanpak en zijn we steeds beschikbaar voor u.

We gaan voor u tot het uiterste om uw belangen te vrijwaren.

Hierbij gaan onze advocaten gepassioneerd, en gewapend met de nodige kennis en ervaring, te werk.

 

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw snelheidsboete !

Op de website http://www.wegcode.be/boeteberekening kan u uw snelheidsboete berekenen.

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...