In de programmawet van 20/07/2006 werd een artikel 442 quater ingevoegd in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en een artikel 93undecies C in het Wetboek voor BTW.

 

In geval van tekortkoming, door een vennootschap of door een rechtspersoon aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorheffing, zijn de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming, indien die te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon.

 

De belangrijkste wijziging is echter 442quater. § 2 WIB en artikel 93undecies C § 2 Wetboek BTW waar wordt gesteld dat de herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing of BTW door de vennootschap of door de rechtspersoon, behoudens tegenbewijs, wordt, vermoed voort te vloeien uit een in § 1, eerste lid, bedoelde fout. Concreet betekent dit dus dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is bij de herhaalde niet-betaling van bedrijfsvoorheffing of BTW door de vennootschap, zonder dat de fiscus een fout dient aan te tonen in hoofde van de bestuurder. Het is aan de bestuurder om te bewijzen dat de niet-betaling van de fiscale schulden niet voortvloeit uit zijn/haar fout.

Onder herhaalde inbreuken op de verplichting tot betaling van de bedrijfsvoorheffing en BTW, wordt verstaan :
  - ofwel, voor een trimestriële schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing en voor een schuldenaar
die gehouden is tot het indienen van trimestriële aangiften inzake BTW, het gebrek aan betaling van ten minste twee vervallen schulden binnen een periode van een jaar;
  - ofwel, voor een maandelijkse schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing en voor een schuldenaar
die gehouden is tot het indienen van maandelijkse aangiften inzake BTW, het gebrek aan betaling van ten minste drie vervallen schulden binnen een periode van een jaar.

Er is geen vermoeden van fout indien de niet-betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding.
  

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen voor de betaling, in hoofdsom en interesten, van de schulden inzake bedrijfsvoorheffing en BTW.
  

De rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders is slechts ontvankelijk indien ze wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf een door de ontvanger bij ter post aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de geadresseerde verzocht wordt de nodige maatregelen te treffen om de tekortkoming te verhelpen of om aan te tonen dat deze niet het gevolg is van een door hen begane fout.
 

Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de met de invordering belaste ambtenaar, binnen voormelde termijn, bewarende maatregelen vordert ten laste van het vermogen van de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of rechtspersoon aan wie een kennisgeving is toegezonden.

 

Opgelet in geval van faillissement van de vennootschap! Het faillissement van de vennootschap staat niet in de weg dat de fiscus de schulden inzake bedrijfsvoorheffing van de vennootschap vordert van de bestuurder, voor zover de fiscus aantoont dat de bestuurder schuld treft door het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing (Cass. 17 december 2015, R.W. 2016-20177, nr. 8, p. 307). 

 

Besluit: Het is van groot belang dat de onderneming in geval van herhaalde niet-betaling van bedrijfsvoorheffing of BTW onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen neemt. Dit kan bij voorbeeld door een afbetalingsplan overeen te komen met de fiscus. Tevens dient de onderneming zichzelf onder de loep te nemen, en waar mogelijk besparingsmaatregelen nemen. Als het water aan de lippen staat van de onderneming, kan een procedure tot gerechtelijke organisatie, waarbij men tijdens deze procedure beschermd is door zijn schuldeisers, soelaas bieden.

 

Indien u verdere vragen hebt kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.

 


Domein in de kijker

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De recuperatie van uw schade.

Wij bouwden gedurende jaren expertise op in de recuperatie van schade tengevolge van een ongeval, zowel de materiële, als de morele schade, en in het bijzonder de letselschade.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken.  Telkens schade veroorzaakt wordt door een fout, of er daaromtrent een alternatieve aansprakelijkheidsregeling is gevestigd door de wet, komt u in contact met het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Poster huur

Huren-verhuren

Dienst in de kijker

Redactie van juridische documenten

Goede afspraken maken goede vrienden. Adequate en geformaliseerde afspraken vermijden juridische problemen en gerechtelijke procedures.

Lees meer...