Arrest Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 12/10/2016: De eerste verkrijger van een kopie van een computerprogramma met een onbeperkte gebruikslicentie mag die kopie en de bijbehorende licentie tweedehands doorverkopen aan een nieuwe verkrijger.

 

Als de originele fysieke drager van de oorspronkelijk geleverde kopie echter beschadigd raakt, wordt vernietigd of verloren gaat, mag die verkrijger zijn reservekopie van het programma niet aan de nieuwe verkrijger verschaffen zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

 

 

Overeenkomstig de richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991; PB 1991, L 122, blz. 42) wordt met de regel inzake uitputting van het distributierecht van de auteursrechthebbende het beginsel vastgelegd dat de eerste verkoop in de Unie van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Unie.  

 

Uit de regel inzake uitputting van het distributierecht volgt dat degene die het auteursrecht op een computerprogramma heeft en in de Unie een kopie van dat programma op een fysieke drager (zoals een cd-rom of dvd-rom) met een onbeperkte gebruikslicentie heeft verkocht, zich niet meer tegen de latere wederverkoop van die kopie door de eerste verkrijger of latere verkrijgers kan verzetten, ongeacht of contractuele bedingen latere overdracht verbieden.

 

De vraag in casu betrof echter de wederverkoop van een op een niet-originele fysieke drager vastgelegde kopie („reservekopie”) van een tweedehands computerprogramma door een persoon die deze kopie heeft verkregen van de eerste verkrijger of een latere verkrijger.

 

Een reservekopie van een computerprogramma kan volgens het Hof slechts worden gemaakt en gebruikt om te voorzien in de behoeften van de rechtmatige gebruiker van dat programma en die gebruiker, ook al heeft hij de originele fysieke drager van het programma beschadigd, vernietigd of verloren, mag die reservekopie niet gebruiken om het programma tweedehands door te verkopen aan een derde.

 

Het Hof komt tot het oordeel dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de eerste verkrijger van een kopie van een computerprogramma met een onbeperkte gebruikslicentie weliswaar het recht heeft om die kopie en de bijbehorende licentie tweedehands door te verkopen aan een nieuwe verkrijger, maar dat hij, als de originele fysieke drager van de hem oorspronkelijk geleverde kopie beschadigd raakt, wordt vernietigd of verloren gaat, zijn reservekopie van het programma niet aan die nieuwe verkrijger mag verschaffen zonder toestemming van de rechthebbende.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5425fd566b7e046399ba6ee24b452f33a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKaxf0?text=&docid=184446&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=134618


Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site i.v.m. consumentenrecht

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake consumentenrecht online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.renatedeadvocate.be

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...