Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zelf de successie- en registratierechten. De Vlaamse overheid heeft de hele regelgeving overgeheveld naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

 

Artikel 2.7.1.0.6. VCF bepaalt dat de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen bij het overlijden van de erflater, door een contract dat een door de erflater of door een derde in het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon. Ook de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen, hetzij binnen drie jaar voor het overlijden van de erflater, hetzij na het overlijden van de erflater,als gevolg vaneen contract dat een door de erflater in het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon.

 

Op basis van dit artikel wordt de uitkering bij het overlijden van de verzekerde aan de begunstigde belast met erfbelasting. Het betreft immers een ‘kosteloos beding ten behoeve van een derde’.

 

De toepassing van dit artikel kon worden vermeden door het schenken van alle rechten van de verzekeringsnemer, waarbij de schenker wel het verzekerd hoofd bleef. De begiftigde van de schenking krijgt de uitkering slechts bij het overlijden van de ouder. Hierdoor was er immers geen sprake meer van een ‘beding ten behoeve van een derde’ maar wel een ‘beding ten behoeve van zichzelf’.

Maar Vlabel oordeelt dat er altijd erfbelasting verschuldigd is op de uitkering van een verzekeringscontract (in een standpunt van 12 oktober 2015). Alsof dat nog niet genoeg is oordeelt Vlabel dat een verzekeringsgift geregistreerd kan worden en dat de belastingsdienst de roerende schenkbelasting heft op de afkoopwaarde van de polis op het ogenblik van de schenking. Dit standpunt komt dus neer op een dubbele heffing, met name de schenkbelasting en de erfbelasting.

 

Vrijdag 14 oktober keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein, een decretale oplossing goed om een einde te maken aan de onzekerheid. Voortaan zal het bedrag waarop iemand reeds schenkbelasting betaalde, afgetrokken worden van het bedrag waarop hij/zij erfbelasting moet betalen. De belastbare grondslag waarop de schenkbelasting werd geheven (volgens de memorie van toelichting betreft het de afkoopwaarde van de polis, wordt in mindering gebracht van de belastbare grondslag waarop de erfbelasting wordt geheven (de verzekeringsprestatie) bij toepassing van artikel 2.7.0.6 VCF.

U betaalt dus alleen nog erfbelasting op het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de waarde van de polis op het ogenblik van de schenking.

Het decreet treedt normaliter begin 2017 in werking.

 


Domein in de kijker

Verzekeringsrecht

Wij staan u bij in geval van problemen of betwistingen rond de toepassing van verzekeringspolissen.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw snelheidsboete !

Op de website http://www.wegcode.be/boeteberekening kan u uw snelheidsboete berekenen.

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...