Vanaf 01/01/2017 worden de opdecimes waarmee de wettelijk bepaalde geldboeten en bijdragen worden aangepast, verhoogd van 50 naar 70.  Praktisch betekent dit dat de geldboeten -zoals die wettelijk zijn bepaald- worden vermenigvuldigd met een factor 8 voor feiten die vanaf 01/01/2017 worden gepleegd.  De bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven (25.00 EUR) en die wordt opgelegd na 01/01/2017 wordt eveneens vermenigvuldigd met een factor 8 (dus 200.00 EUR).  Het gaat enkel om geldboeten en bijdragen opgelegd door een Rechtbank.

Er is aldus een verschillende werking in de tijd naargelang het om geldboeten, dan wel bijdragen gaat.  De hogere opdecimes worden vanaf 01/01/2017 onmiddellijk toegepast t.a.v. de bijdrage, ook al betreft het feiten van vóór 01/01/2017.  T.a.v. de geldboeten wordt de verhoging slechts toegepast als veroordeeld wordt voor feiten gepleegd vanaf 01/01/2017.

Wanneer er wordt veroordeeld voor eendaadse samenloop, i.e. wegens feiten die zowel van vóór, als van ná 01/01/2017 dateren, dan wordt er vermenigvuldigd met een factor 8.  Dit geldt ook bij een voortdurend misdrijf waarbij het feit aanvangt vóór 01/01/2017 en voortduurt ná 01/01/2017.

Indien de juiste datum van de feiten niet kan worden bepaald als vóór of ná 01/01/2017, dient nog vermenigvuldigd te worden met een factor 6.

Zie P. ARNOU, "Opdecimes" - Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

Wat zijn opdecimes (opdeciemen) ?

 


Domein in de kijker

Ondernemingsrecht

U wenst u te focussen op de groei van uw onderneming, zonder wakker te liggen van de juridische valkuilen. Wij geven u de noodzakelijke juridische omkadering.

Wij bieden u expertise en ervaring in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht.

Zo kan u bij ons onder meer terecht voor INCASSO/debiteurenbeheer, algemene aan- en verkoopsvoorwaarden, aanneming, marktpraktijken, intellectuele eigendom, it-recht, e-commerce, specifieke regels verbonden aan de verkoop van goederen aan particulieren, opstellen handelscontracten, ...

Wij adviseren u, staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site ivm echtscheiding online

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake echtscheiding online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.onzewegenscheiden.be

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...