Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).

Huidige regeling (tot 1 juli 2017)
Het bevel tot betalen maakt deel uit van een vereenvoudigde procedure om bepaalde inbreuken op de Wegverkeerswet administratief af te handelen. Wanneer iemand een administratieve geldboete krijgt opgelegd, wordt die in eerste instantie onmiddellijk geïnd. Wordt de geldsom, na een eerste herinnering, niet betaald, dan stelt de procureur een minnelijke schikking voor en volgt desgevallend een tweede herinnering. Wordt de boete dan nog niet betaald, dan stuurt men een bevel tot betalen, van hetzelfde bedrag, per gerechtsbrief naar de overtreder. Indien de overtreder nog steeds niet betaalt en evenmin tijdig bezwaar indient, dan wordt het bevel van rechtswege uitvoerbaar. De geldsom wordt geïnd door de FOD Financiën via de normale burgerrechtelijke invorderingsprocedure, aangezien het gaat om een administratieve geldboete.

Toekomstige regeling (vanaf 1 juli 2017)
De programmawet van 25 december 2016 wijzigt die regeling op minstens drie punten:

  1. Wanneer een bevel tot betalen wordt uitgeschreven, wordt het bedrag verhoogd met 35 % ten opzichte van het bedrag van de onmiddellijke inning (en desgevallend met een bijdrage aan het Slachtofferfonds). Vandaag is dat hetzelfde bedrag.
  2. Het bevel tot betalen hoeft niet langer steeds via gerechtsbrief verstuurd te worden, maar kan ook via aangetekende zending worden bezorgd.
  3. Wanneer de geldsom, na een bevel tot betalen, niet binnen drie jaar kan worden geïnd door de FOD Financiën, dan beveelt de procureur des Konings onverwijld - blijkbaar is dat een verplichting - de 'schorsing' van het recht tot sturen. Die schorsing kan ofwel acht dagen duren, ofwel vijftien dagen, ofwel één maand, naargelang de ernst van de inbreuk. De Koning bepaalt de uitvoeringsformaliteiten.
Bezwaar indienen blijft natuurlijk steeds mogelijk en wanneer de boete alsnog (geheel of gedeeltelijk) betaald wordt, vervalt de schorsing meteen.
 

Domein in de kijker

Vastgoedrecht

HUUR

Wij hebben een bijzondere expertise opgebouwd met betrekking tot de verhuur van onroerende goederen. Zowel algemeen huurrecht, handelshuur als woninghuur behoren tot onze specialisatie.

Een goede overeenkomst voorkomt vele latere problemen.  Wij stellen voor u uw huurovereenkomsten op, en dit op uw maat gesneden.

Verder staan we u bij bij alle problemen waarmee u als huurder/verhuurder geconfronteerd kan worden.

 

Onder andere volgende problemen vergen een kordate aanpak waarvoor wij voor u onmiddellijk de nodige actie ondernemen:

 

- wanbetaling van de huur

 

- verwaarlozing van het huurgoed

 

- wijziging van de bestemming van het huurgoed zonder uw toestemming

 

- faillissement huurder

 

- veranderingswerken aan het pand

 

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Assisen.be

Omtrent doodslag, moord of andere misdaad : www.assisen.be (website van de heer Gust VERWERFT).

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.