Circulaire 2017/C/2 betreffende de fiscale co-ouderschapsregeling van 20.01.2017

 

Deze circulaire bespreekt de wijzigingen die de W 03.08.2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap (BS 11.08.2016, 2de editie) heeft aangebracht in art. 132bis, WIB 92.

 

Tot nu toe beperkte art. 132bis, WIB 92 (verdeling van de belastingvrije som voor ouders die niet meer samenleven voor de kinderen  waarvan de huisvesting gelijkmatig is verdeeld over de beide belastingplichtigen), de fiscale co-ouderschapsregeling tot de kinderen die onder het ouderlijk gezag stonden.

 

Dat betekende dat alleen de gemeenschappelijke niet ontvoogde minderjarige kinderen van de twee ouders in aanmerking kwamen voor de verdeling van de toeslag op de belastingvrije som waar die kinderen recht op gaven.

 

De meerderjarige kinderen en de ontvoogde minderjarige kinderen kwamen nooit in aanmerking.

 

De wetgever vond die situatie onrechtvaardig omdat een meerderjarig kind juist meer financiële inspanningen van de ouders vergt (kosten voor hoger onderwijs, kledij, levensonderhoud …).

 

 

Om die onrechtvaardigheid te verhelpen, heeft hij in art. 132bis, WIB 92, het begrip 'gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag over een kind' vervangen door het begrip 'onderhoudsplicht van een kind'. Daardoor beperkt de fiscale co-ouderschapsregeling zich niet meer tot de niet ontvoogde minderjarigen.

 

De fiscale co-ouderschapsregeling zal dus ook kunnen worden toegepast voor de ontvoogde minderjarige kinderen en voor de meerderjarige kinderen, zolang de opleiding van het kind op 1 januari van het aanslagjaar niet voltooid is.

 

Het spreekt vanzelf dat ook de overige voorwaarden van de fiscale co-ouderschapsregeling vervuld moeten zijn, namelijk:

 

-     de ouders mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin

 

-     de huisvesting van de kinderen moet gelijkmatig verdeeld zijn over de ouders op grond van een overeenkomst of een rechterlijke beslissing die aan bepaalde voorwaarden voldoet

 

-     geen van beide ouders mag voor de betrokken kinderen onderhoudsuitkeringen aftrekken zoals bedoeld in art. 104, 1°, WIB 92.

 

FORMALITEITEN

Rekening houdend met de gewijzigde tekst van art. 132bis, vierde lid, WIB 92, moeten de ouders voortaan een kopie van de rechterlijke beslissing of van de overeenkomst ter beschikking houden van de administratie zolang zij voldoen aan de onderhoudsplicht voor minstens één van de kinderen van wie de huisvesting gelijkmatig is verdeeld en die recht geeft op de bedoelde toeslagen op de belastingvrije som.

INWERKINGTREDING

De in deze circulaire besproken wijzigingen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2017.

 

 

 

 

 

 


Domein in de kijker

Ondernemingsrecht

U wenst u te focussen op de groei van uw onderneming, zonder wakker te liggen van de juridische valkuilen. Wij geven u de noodzakelijke juridische omkadering.

Wij bieden u expertise en ervaring in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht.

Zo kan u bij ons onder meer terecht voor INCASSO/debiteurenbeheer, algemene aan- en verkoopsvoorwaarden, aanneming, marktpraktijken, intellectuele eigendom, it-recht, e-commerce, specifieke regels verbonden aan de verkoop van goederen aan particulieren, opstellen handelscontracten, ...

Wij adviseren u, staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw huurindexatie !

U kan eenvoudig de indexatie van uw huurovereenkomst(en) berekenen via deze link van de overheid.

Opgepast, een indexatie in niet steeds verschuldigd en dikwijls zijn de verzochte aanpassingen aan de index verjaard !  U kan bij ons daaromtrent een eenvoudig advies vragen mits het voorleggen van uw huurovereenkomst.

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...