Op 31 mei 2010 werd het  koninklijk besluit van 27 mei 2010 tot vaststelling van de essentiële criteria van het financiële plan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Starter”, tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en van het koninklijk besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

Dit KB voert de wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BS 26 januari 2010) uit.  Deze wet beoogt de oprichtingsvoorwaarden van de bvba te versoepelen door naast de bestaande bvba een lichtere versie mogelijk te maken voor starters, namelijk de BVBA-Starter.
De oprichting van deze vennootschapsvorm is onder meer aan volgende voorwaarden onderworpen:

  • Het minimumkapitaal van de BVBA-Starter is één euro
  • Na maximaal vijf jaar moet het kapitaal worden verhoogd
  • Er moet een financieel plan worden opgesteld onder toezicht van een expert uit de cijferberoepen (boekhouder, bedrijfsrevisor, …) om vroegtijdige faillissementen door een gebrek aan ervaring te voorkomen

Domein in de kijker

Ondernemingsrecht

U wenst u te focussen op de groei van uw onderneming, zonder wakker te liggen van de juridische valkuilen. Wij geven u de noodzakelijke juridische omkadering.

Wij bieden u expertise en ervaring in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht.

Zo kan u bij ons onder meer terecht voor INCASSO/debiteurenbeheer, algemene aan- en verkoopsvoorwaarden, aanneming, marktpraktijken, intellectuele eigendom, it-recht, e-commerce, specifieke regels verbonden aan de verkoop van goederen aan particulieren, opstellen handelscontracten, ...

Wij adviseren u, staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw snelheidsboete !

Op de website http://www.wegcode.be/boeteberekening kan u uw snelheidsboete berekenen.

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.