Twee partijen sluiten een koop-verkoopovereenkomst af met betrekking tot een onroerend goed. Deze wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper een hypothecair krediet verkrijgt. De koper krijgt zes weken de tijd om krediet te zoeken. In het contract wordt gestipuleerd dat de koper 1/20 van de verkoopprijs als voorschot moet betalen. Indien de voorwaarde niet wordt vervuld en hij geen krediet vindt, zal het voorschot definitief toekomen aan de verkoper.


Bij het niet-voltrekken van de verkoop, is de koper vanzelfsprekend de koopprijs niet verschuldigd. De verkoper is slechts gehouden het voorschot terug te betalen indien de niet-nakoming van de overeenkomst werd veroorzaakt door een vreemde oorzaak die de koper niet kan worden verweten.

Het bedrag van het voorschot geldt als forfaitaire vergoeding die verschuldigd is wanneer de tegenpartij de verbintenissen niet nakomt. Dit komt neer op een strafbeding en is bedoeld om de gemeenrechtelijke regeling betreffende schadevergoeding te wijzigen of te preciseren.

Het Hof van Cassatie oordeelt dat dit beding onrechtmatig is, aangezien ze een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van partijen in de zin van artikel 31 WHPC.


Domein in de kijker

Ondernemingsrecht

U wenst u te focussen op de groei van uw onderneming, zonder wakker te liggen van de juridische valkuilen. Wij geven u de noodzakelijke juridische omkadering.

Wij bieden u expertise en ervaring in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht.

Zo kan u bij ons onder meer terecht voor INCASSO/debiteurenbeheer, algemene aan- en verkoopsvoorwaarden, aanneming, marktpraktijken, intellectuele eigendom, it-recht, e-commerce, specifieke regels verbonden aan de verkoop van goederen aan particulieren, opstellen handelscontracten, ...

Wij adviseren u, staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw snelheidsboete !

Op de website http://www.wegcode.be/boeteberekening kan u uw snelheidsboete berekenen.

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.