logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Indien men trouwt onder het wettelijk stelsel is het wettelijk stelsel van de gemeenschap van goederen, bij gebreke aan andersluidend huwelijkscontract, van toepassing. Dit betekent dat onder meer alle inkomsten uit arbeid, maar evengoed bijvoorbeeld de vruchten van eigen goederen, gemeenschappelijk zijn. Bij echtscheiding verkrijgt iedere echtgenoot de helft van het gemeenschappelijk vermogen.

Tussen feitelijk en wettelijk samenwonende partners blijft er een strikte scheiding van vermogens bestaan. Dit is ongeveer gelijkaardig aan het stelsel van scheiding van goederen. Bij verbreking van de samenwoonst verkrijgt iedere partner enkel hetgeen op zijn naam staat.

Samenwonende partners hebben slechts in beperkte gevallen een recht op een onderhoudsuitkering na verbreking van de samenwoonst.

Wel kunnen samenwonende partners afwijken van de wettelijke principes door het sluiten van een samenlevingscontract.

Het erfrecht tussen enerzijds gehuwden en anderzijds samenwonende partners is eveneens enorm verschillend. Als feitelijk samenwonende partner geniet men geen erfrechten, en als wettelijk samenwonende partner geniet men bij overlijden enkel het vruchtgebruik op de gezinswoonst.

Ook het verdeelrecht van onroerende goederen verschilt bij enerzijds partners die zijn gescheiden of die hun wettelijke samenwoonst hebben beëindigd, of anderzijds feitelijk samenwonenden. In de Vlaamse Codex Fiscaliteit is enkel in een verlaagd tarief en een vermindering van de belastbare grondslag voorzien voor de verdeling of afstand van onroerende goederen naar aanleiding van een echtscheiding of een beëindiging van de wettelijke samenwoonst. Deze fiscale voordelen gelden niet voor feitelijk samenwonenden die de samenwoonst beëindigen.

 

 

De verkoper van een roerend goed kan zich beschermen tegen de situatie waarin de koper na levering van het goed de koopprijs niet langer kan of wil betalen.

Een beding van eigendomsrvoorbehoud schort de eigendomsoverdracht van een roerend goed op tot voldaan is aan de koopprijs va het goed.

Het eigendomsvoorbehoud dient schriftelijk overeen gekomen te worden uiterlijk op het moment van de levering van het goed.

Het is voldoende dat het beding van eigendomsvoorbehoud wordt opgenomen in de algemene verkoopswaarden in het b2bverkeer, en dit door de algemene voorwaarden aan de factuur te hechten.

Hierdoor wordt nog maar eens het belang van goede algemene verkoopswaarden onderstreept.

Anders is het indien de koper een consument is. De uitdrukkelijke toestemming van de koper met een beding van eigendomsvoorbehoud dient uit een geschrift te blijken.

Voor de uitwerking van een eigendomsvoorbehoud is veriest dat het bezwaarde goed nog in natura aanwezig is in handen van de koper. Er zijn echter oplossingen voor het geval het goed onroerend is gemaakt door incorporatie (uitweg voorrecht van de onbetaalde verkoper) of indien de geleverde goederen werden bewerkt (bijvoorbeeld wanneer de waarde van de gebruikte goederen hoger is dan die van de van de geleverde arbeid, heeft de eigenaar van de gebruikte goederen het recht om het nieuwe goed op te eisen).

 

 

Domein in de kijker

Familierecht

Het kantoor is gespecialiseerd in familiezaken, en dit door jarenlange ervaring en constante bijscholing.

Wij staan u in bij met een heel persoonlijke aanpak, en zijn steeds beschikbaar voor u.

De belangen van u, en van uw eventuele kinderen, staan voor ons centraal.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Veel wanbetalers onder uw klanten ?

Veel wanbetalers onder uw klanten ?

[Klik op de afbeelding]

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.