logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Ingevolge onder meer de Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013, en de Wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (reparatiewetten), BS 14 mei 2014, heeft voortaan elke rechtbank van eerste aanleg een Familierechtbank.

De familie- en jeugdrechtbank bestaat uit drie soorten kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking.

De wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen verscheen in het Staatsblad van 22 juli 2013. Ze treedt, op enkele uitzonderingen na, in werking tien dagen na publicatie, dus op 1 augustus 2013.

Voortaan zullen de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, die laatste of zijn bestuursorgaan hiervan op een omstandige wijze inlichten. Indien de schuldenaar binnen een termijn van een maand vanaf die kennisgeving niet de nodige maatregelen treft om de continuïteit van de onderneming voor een minimumduur van 12 maanden te waarborgen, kan de externe accountant, de externe belastingconsulent of de bedrijfsrevisor de voorzitter van de rechtbank van koophandel daarvan schriftelijk inlichten. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek (beroepsgeheim) niet toepasselijk.

Domein in de kijker

Ondernemingsrecht

U wenst u te focussen op de groei van uw onderneming, zonder wakker te liggen van de juridische valkuilen. Wij geven u de noodzakelijke juridische omkadering.

Wij bieden u expertise en ervaring in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht.

Zo kan u bij ons onder meer terecht voor INCASSO/debiteurenbeheer, algemene aan- en verkoopsvoorwaarden, aanneming, marktpraktijken, intellectuele eigendom, it-recht, e-commerce, specifieke regels verbonden aan de verkoop van goederen aan particulieren, opstellen handelscontracten, ...

Wij adviseren u, staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site ivm echtscheiding online

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake echtscheiding online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.onzewegenscheiden.be

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.