logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Vanaf 01/04/2017 is het Centraal Register Solvabiliteit (Regsol) van start gegaan. Via dat digitaal platform kunnen rechtbanken (rechters, rechters-commissarissen en griffiers), curatoren en schuldeisers op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen.
 
1. Waar vind ik Regsol?  

Vanaf 1 april kunnen rechtbanken en curatoren werken via de website https://private.regsol.be. Curatoren kunnen zich vanaf dan aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord of met hun elektronische identiteitskaart. Schuldeisers en andere belanghebbenden zullen vanaf 1 april terechtkunnen op www.regsol.be

2. Wat verandert er concreet door Regsol? 
  • Alle schuldeisers (leveranciers, banken, sociale zekerheid, enz.) moeten voortaan zelf of via hun advocaat digitaal hun aangiftes van schuldvordering ingeven. Ze betalen daarvoor een retributie.
  • Buitenlandse personen die in het buitenland gevestigd zijn of particulieren die niet worden vertegenwoordigd door een raadsman moeten hun stukken niet elektronische neerleggen. Zij mogen aangetekend of tegen ontvangstbewijs stukken op papier neerleggen op het kantooradres van de curator, zoals is aangegeven in het faillissementsvonnis. 
  • De curatoren beheren voortaan de faillissementsdossiers en zullen de stukken, voorgeschreven door de wet, opladen en elektronisch tekenen via een beveiligde toegang op regsol.be. Ook zij betalen hiervoor per faillissement een jaarlijkse retributie.
  • De rechtbanken (de rechters, rechter-commissarissen, consulaire rechters en griffiers) krijgen een beveiligde toegang tot regsol.be, zodat vonnissen, beschikkingen, … opgeladen en getekend kunnen worden in het Centraal Register Solvabiliteit. 
  • De papierstroom en de verwerking ervan, die nu nog de griffies overladen, verdwijnen en worden vervangen door het elektronisch dossier dat de curatoren beheren.
  • De OVB en de OBFG worden verantwoordelijk voor de archivering van de faillissementsdossiers.


3. Kosten 

Een schuldvordering indienen kost € 6. De schuldeiser krijgt ook toegang tot het faillissementsdossier.

 

Circulaire 2017/C/2 betreffende de fiscale co-ouderschapsregeling van 20.01.2017

 

Deze circulaire bespreekt de wijzigingen die de W 03.08.2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap (BS 11.08.2016, 2de editie) heeft aangebracht in art. 132bis, WIB 92.

 

Tot nu toe beperkte art. 132bis, WIB 92 (verdeling van de belastingvrije som voor ouders die niet meer samenleven voor de kinderen  waarvan de huisvesting gelijkmatig is verdeeld over de beide belastingplichtigen), de fiscale co-ouderschapsregeling tot de kinderen die onder het ouderlijk gezag stonden.

 

Dat betekende dat alleen de gemeenschappelijke niet ontvoogde minderjarige kinderen van de twee ouders in aanmerking kwamen voor de verdeling van de toeslag op de belastingvrije som waar die kinderen recht op gaven.

 

De meerderjarige kinderen en de ontvoogde minderjarige kinderen kwamen nooit in aanmerking.

 

De wetgever vond die situatie onrechtvaardig omdat een meerderjarig kind juist meer financiële inspanningen van de ouders vergt (kosten voor hoger onderwijs, kledij, levensonderhoud …).

 

Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).

Huidige regeling (tot 1 juli 2017)
Het bevel tot betalen maakt deel uit van een vereenvoudigde procedure om bepaalde inbreuken op de Wegverkeerswet administratief af te handelen. Wanneer iemand een administratieve geldboete krijgt opgelegd, wordt die in eerste instantie onmiddellijk geïnd. Wordt de geldsom, na een eerste herinnering, niet betaald, dan stelt de procureur een minnelijke schikking voor en volgt desgevallend een tweede herinnering. Wordt de boete dan nog niet betaald, dan stuurt men een bevel tot betalen, van hetzelfde bedrag, per gerechtsbrief naar de overtreder. Indien de overtreder nog steeds niet betaalt en evenmin tijdig bezwaar indient, dan wordt het bevel van rechtswege uitvoerbaar. De geldsom wordt geïnd door de FOD Financiën via de normale burgerrechtelijke invorderingsprocedure, aangezien het gaat om een administratieve geldboete.

Domein in de kijker

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De recuperatie van uw schade.

Wij bouwden gedurende jaren expertise op in de recuperatie van schade tengevolge van een ongeval, zowel de materiële, als de morele schade, en in het bijzonder de letselschade.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken.  Telkens schade veroorzaakt wordt door een fout, of er daaromtrent een alternatieve aansprakelijkheidsregeling is gevestigd door de wet, komt u in contact met het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw snelheidsboete !

Op de website http://www.wegcode.be/boeteberekening kan u uw snelheidsboete berekenen.

Dienst in de kijker

Online aanmaak van dossiers, inzage en opvolging

Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Lees meer...