logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Vanaf 01/01/2017 worden de opdecimes waarmee de wettelijk bepaalde geldboeten en bijdragen worden aangepast, verhoogd van 50 naar 70.  Praktisch betekent dit dat de geldboeten -zoals die wettelijk zijn bepaald- worden vermenigvuldigd met een factor 8 voor feiten die vanaf 01/01/2017 worden gepleegd.  De bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven (25.00 EUR) en die wordt opgelegd na 01/01/2017 wordt eveneens vermenigvuldigd met een factor 8 (dus 200.00 EUR).  Het gaat enkel om geldboeten en bijdragen opgelegd door een Rechtbank.

Er is aldus een verschillende werking in de tijd naargelang het om geldboeten, dan wel bijdragen gaat.  De hogere opdecimes worden vanaf 01/01/2017 onmiddellijk toegepast t.a.v. de bijdrage, ook al betreft het feiten van vóór 01/01/2017.  T.a.v. de geldboeten wordt de verhoging slechts toegepast als veroordeeld wordt voor feiten gepleegd vanaf 01/01/2017.

Wanneer er wordt veroordeeld voor eendaadse samenloop, i.e. wegens feiten die zowel van vóór, als van ná 01/01/2017 dateren, dan wordt er vermenigvuldigd met een factor 8.  Dit geldt ook bij een voortdurend misdrijf waarbij het feit aanvangt vóór 01/01/2017 en voortduurt ná 01/01/2017.

Indien de juiste datum van de feiten niet kan worden bepaald als vóór of ná 01/01/2017, dient nog vermenigvuldigd te worden met een factor 6.

Zie P. ARNOU, "Opdecimes" - Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

Wat zijn opdecimes (opdeciemen) ?

 

Als beroepsverkoper van roerende goederen kan men de garantie op het verkochte goed niet uitsluiten bij de verkoop ervan aan particulieren.

Indien zich een gebrek manifesteert binnen de 2 jaar na de verkoop, én dit gebrek reeds aanwezig was bij de verkoop, dient de verkoper het goed te vervangen of herstellen. De verkoper kan dus enkel aan de garantieplicht ontsnappen indien hij kan aantonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de verkoop van betreffend goed.

Bij verkoop van tweedehands goederen mag de verkoper een kortere termijn dan 2 jaar overeenkomen zonder dat deze termijn korter mag zijn dan 1 jaar

Opgelet, indien het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de verkoop, van zowel nieuwe als tweedehandse (!) goederen, wordt het gebrek vermoed reeds aanwezig geweest te zijn bij de verkoop. Het tegenbewijs kan geleverd worden, doch dit kan enkel door aan te tonen dat het vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek. De rechtbanken beoordelen dit tegenbewijs zeer streng. De rechtbanken aanvaarden zelden het tegenbewijs. In het grootste deel van de gevallen is de verkoper aldus gehouden om het verkochte goed te herstellen of te vervangen indien het goed binnen de 6 maanden na verkoop een gebrek vertoont.

 

Ondernemingen waarvan hun maatschappelijke zetel op Vlaams grondgebied is gevestigd, hebben ingevolge de Belgische wetgeving, de verplichting om hun facturen in het Nederlands op te stellen, en dit op straffe van nietigheid van betreffende facturen (artikel 52 van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken d.d. 18/07/1966).

 

Op 21 juni 2016 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de betrokken regeling (artikel 52 van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken d.d. 18/07/1966) het vrije verkeer van goederen in de Europese Unie beperkt.

 

Zolang de Belgische wetgeving niet gewijzigd is, is het aangewezen om uw facturen in het grensoverschrijdend handelsverkeer in 2 talen op te stellen (dit sowieso in het Nederlands en in de taal die wordt gebruikt in de relatie met uw handelspartner).

 

Domein in de kijker

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De recuperatie van uw schade.

Wij bouwden gedurende jaren expertise op in de recuperatie van schade tengevolge van een ongeval, zowel de materiële, als de morele schade, en in het bijzonder de letselschade.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken.  Telkens schade veroorzaakt wordt door een fout, of er daaromtrent een alternatieve aansprakelijkheidsregeling is gevestigd door de wet, komt u in contact met het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site ivm echtscheiding online

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake echtscheiding online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.onzewegenscheiden.be

Dienst in de kijker

Redactie van juridische documenten

Goede afspraken maken goede vrienden. Adequate en geformaliseerde afspraken vermijden juridische problemen en gerechtelijke procedures.

Lees meer...