logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zelf de successie- en registratierechten. De Vlaamse overheid heeft de hele regelgeving overgeheveld naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

 

Artikel 2.7.1.0.6. VCF bepaalt dat de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen bij het overlijden van de erflater, door een contract dat een door de erflater of door een derde in het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon. Ook de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen, hetzij binnen drie jaar voor het overlijden van de erflater, hetzij na het overlijden van de erflater,als gevolg vaneen contract dat een door de erflater in het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon.

 

Op basis van dit artikel wordt de uitkering bij het overlijden van de verzekerde aan de begunstigde belast met erfbelasting. Het betreft immers een ‘kosteloos beding ten behoeve van een derde’.

 

De toepassing van dit artikel kon worden vermeden door het schenken van alle rechten van de verzekeringsnemer, waarbij de schenker wel het verzekerd hoofd bleef. De begiftigde van de schenking krijgt de uitkering slechts bij het overlijden van de ouder. Hierdoor was er immers geen sprake meer van een ‘beding ten behoeve van een derde’ maar wel een ‘beding ten behoeve van zichzelf’.

Arrest Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 12/10/2016: De eerste verkrijger van een kopie van een computerprogramma met een onbeperkte gebruikslicentie mag die kopie en de bijbehorende licentie tweedehands doorverkopen aan een nieuwe verkrijger.

 

Als de originele fysieke drager van de oorspronkelijk geleverde kopie echter beschadigd raakt, wordt vernietigd of verloren gaat, mag die verkrijger zijn reservekopie van het programma niet aan de nieuwe verkrijger verschaffen zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

 

In de programmawet van 20/07/2006 werd een artikel 442 quater ingevoegd in het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en een artikel 93undecies C in het Wetboek voor BTW.

 

In geval van tekortkoming, door een vennootschap of door een rechtspersoon aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorheffing, zijn de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming, indien die te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon.

 

De belangrijkste wijziging is echter 442quater. § 2 WIB en artikel 93undecies C § 2 Wetboek BTW waar wordt gesteld dat de herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing of BTW door de vennootschap of door de rechtspersoon, behoudens tegenbewijs, wordt, vermoed voort te vloeien uit een in § 1, eerste lid, bedoelde fout. Concreet betekent dit dus dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is bij de herhaalde niet-betaling van bedrijfsvoorheffing of BTW door de vennootschap, zonder dat de fiscus een fout dient aan te tonen in hoofde van de bestuurder. Het is aan de bestuurder om te bewijzen dat de niet-betaling van de fiscale schulden niet voortvloeit uit zijn/haar fout.

Domein in de kijker

Verzekeringsrecht

Wij staan u bij in geval van problemen of betwistingen rond de toepassing van verzekeringspolissen.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site i.v.m. consumentenrecht

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake consumentenrecht online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.renatedeadvocate.be

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...