We wensen u voorafgaandelijk volledige duidelijkheid te verschaffen omtrent de te verwachten omvang van de Staat van kosten en erelonen.

Voor een volume dossiers, bv. incassodossiers of een volume aansprakelijkheidsdossiers via verzekeraars, wordt steeds voorafgaandelijk een tariferingsovereenkomst gesloten op maat van het soort en het aantal dossiers, alsmede de waarde ervan.  Een prijsgunstige tarifering gaat ervan uit dat u gebruik maakt van ons extranet en e-mail.

T.a.v. de andere dossiers worden onze kosten en prestaties, behoudens afwijkende overeenkomst, begroot binnen het hiernavolgende tariferingskader (in een voorafgaande afspraak/overeenkomst kunnen steeds de concrete parameters worden bepaald) :

 

A. De kosten

De kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening.

 

A.1. De vaste, algemene kantoorkosten worden forfaitair begroot, ofwel ten belope van 9.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 10.89 EUR, incl. BTW) per bladzijde typwerk, ofwel ten belope van 20.00 % van het ereloon.

 

A.2. De specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten worden ofwel forfaitair, ofwel tegen kostprijs begroot.

Volgende specifieke kosten worden forfaitair begroot :

  1. Vergoeding per aangelegd dossier (kosten opening + archivering) : 50.00 (en vanaf 01/01/2014 60.50 EUR, incl. BTW) - 95.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 114.95 EUR, incl. BTW)
  2. Vergoeding per afgelegde kilometer : 0.45 EUR (vanaf 01/01/2014 0.54 EUR, incl. BTW)
  3. Vergoeding per gekopieerde bladzijde (enkel voor stukken) : 0.30 EUR (en vanaf 01/01/2014 0.36 EUR, incl. BTW)

De gerechtskosten en aan een welbepaald dossier toe te rekenen uitgaven die de advocaat heeft moeten betalen aan derden -zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers, koerierdiensten, openbare instanties, enz.- worden tegen kostprijs begroot.

 

A.3. Om redenen van billijkheid kunnen voormelde punten van vergoeding worden gematigd, dan wel uit de staat van kosten en erelonen worden geweerd.  Voormelde bedragen zijn aldus maximumbedragen.

 

B. Het ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties, o.a. :

-     Het instuderen van het dossier

-     Het bespreken van het dossier tijdens één of meerdere consultaties

-     Het verrichten van juridisch opzoekingswerk

-     Het bepalen van de te volgen strategie en te ondernemen proceduriële stappen in overleg met de cliënt

-     Het administratief sturen van het dossier (redactie briefwisseling t.a.v. griffies, tegenstrevers, gerechtsdeurwaarders, enz.)

-     Het opmaken van juridisch gemotiveerde briefwisseling

-     Het verlenen van uitgebreid schriftelijk advies, het opmaken van overeenkomsten

-     Het opmaken van dagvaardingen, besluiten, verzoekschriften, memories

-     Het pleiten van de zaak op de rechtbank

-     Het bijwonen van expertises en formuleren van opmerkingen op het voorverslag

-     Het bijwonen van samenkomsten bij de notaris

-     Het inzien van dossiers op de griffie

-     Het voeren van onderhandelingen met de tegenpartij of haar raadsman

-     Het bijhouden van de termijnen die moeten nageleefd worden

-     Het uitvoeren van een vonnis in samenwerking met de gerechtsdeurwaarder

-     Het nauwgezet informeren van de cliënt over het verloop van het dossier via briefwisseling en telefoongesprekken

-     Het afsluiten van het dossier en het opmaken van de staat van onkosten en ereloon

 

B.1. Behoudens hierna vermelde ereloonprestaties die forfaitair kunnen worden begroot, de toepassing van een coëfficiënt zoals bepaald onder B.3., en behoudens andersluidende overeenkomst, wordt een uurtarief toegepast van 110.00 EUR/u (en vanaf 01/01/2014 133.10 EUR/u, incl. BTW).

Er is telkens een minimum van 5.00 minuten aanrekenbaar.  Aanrekeningen zijn steeds inclusief de kennisname van alle inkomende eenvoudige -louter mededelende of verzoekende- briefwisseling, het aanvullen en/of aanpassen van dossiergegevens (o.a. refertes, nieuwe correspondenten, (gewijzigde) (e-mail)adressen, communicatiegegevens, enz.), het bijhouden van de prestaties en kosten, het beheer van de rappel-/termijn- en afsprakenagenda en de aansturing van de administratieve opvolging van het dossier.

 

B.2. Volgende ereloonprestaties kunnen forfaitair worden begroot :

  1. Aangifte van een schuldvordering : 200.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 242.00 EUR, incl. BTW)
  2. Eenvoudige verschijningen ter zitting (ten behoeve van de regeling van de rechtspleging) : 75.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 90.75 EUR, incl. BTW) - 95.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 114.95 EUR, incl. BTW)
  3. Eenvoudige burgerlijke partijstelling ter zitting : 75.00 (en vanaf 01/01/2014 90.75 EUR, incl. BTW) – 200.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 242.00 EUR, incl. BTW)
  4. Pleidooi : 100.00 (en vanaf 01/01/2014 121.00 EUR, incl. BTW) – 500.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 605.00 EUR, incl. BTW)
  5. Nazicht uitspraak strafvonnis ter zitting : 50.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 60.50 EUR, incl. BTW)
  6. Courante eenvoudige handelingen ter griffie (bv. neerleggen stukken) : 50.00 (en vanaf 01/01/2014 60.50 EUR, incl. BTW) – 75.00 EUR (en vanaf 01/01/2014 90.75 EUR, incl. BTW)

 

B.3. Voormelde bedragen kunnen worden vermeerderd/verminderd ingevolge vermenigvuldiging met één of meerdere coëfficient(en), ingevolge het spoedeisend karakter van de zaak (Coëfficient = 1.01 tot 1.50), de bijzondere beslagenheid en/of de ervaring van de advocaat in de betrokken materie (Advocaat met minder dan 8 jaar ervaring : coëfficient = 0.80 tot 0.90 ; Advocaat met meer dan 15 jaar ervaring : coëfficient = 1.10 tot 1.50), het belang van de zaak (Waarde van de zaak > 50'000.00 EUR : coëfficient = 1.01 tot 1.50 ; Waarde van de zaak > 125'000.00 EUR : coëfficient = 1.51 tot 2.00 ; Waarde van de zaak > 250'000.00 EUR : coëfficient = 2.01 tot 2.50), en de moeilijkheidsgraad van het dossier (Coëfficient = 1.01 tot 1.50).

 

B.4. Indien de advocaat het beoogde resultaat bekomt, kan het eindcoëfficient uit hoofde van 'succesfee' worden vermenigvuldigd met een factor 1.01 tot 2.50.  In geval van tussentijdse afrekeningen, geschiedt een verrekening in de eindstaat van kosten en erelonen.

 

B.5. Om redenen van billijkheid kunnen voormelde punten van vergoeding worden gematigd, dan wel uit de staat van kosten en erelonen worden geweerd.  Voormelde bedragen zijn aldus maximumbedragen.


Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Nancy ?

Echtscheiding

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...